Choď na obsah Choď na menu
 


III. Elektrický prúd

 Elektrický obvod. Elektrické vodiče a izolanty

 11052009369.jpg

 

11052009370.jpg

 

Poznámky

 Doplnok k učivu

 

Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu

 

Poznámky

Stránka k danému učivu

 

 

Fyzikálna veličina elektrický prúd. Meranie prúdu

 

 • Charakterizuj vznik elektrického prúdu vo vodiči.
 • Výpočet elektrického prúdu.
 • Základné pravidla merana elektrického prúdu v jednoduchom obvode.
 • Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený ampérmeter na meranie elektrického prúdu v tomto obvode.

Poznámky

Žiacka prezentácia

 Výpočet elektrického prúdu   Meranie elektrického prúdu

Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči

 

Poznámky

Doplnok k učivu

 

Elektrické napätie. Meranie napätia

 

 • Základné pravidla merana elektrického napätia v jednoduchom obvode.
 • Nakresli schému jednoduchého elektrického obvodu, v ktorom je zapojený ampérmeter na meranie elektrického prúdu v tomto obvode a voltmeter merajúceho napätie na žiarovke.

 

Výpočet a charakteristika el. napätia 

Meranie el. napätia, zdroje napätia

 

Výroba zdroja elektrického napätia- Voltového stĺpca (elektrického článku) pomocou hliníkových a medených mincí.

Výroba zdroja elektrického napätia z citrónu ako zdroja kyseliny citrónovej a medenej a zinkovej elektródy. Chemickou reakciou medzi kyselinou citrónovou a kovovými elektródami vznika na ich koncoch elektrické napätie merateľné voltmetrom.

 Poznámky

 

Ohmov zákon. Elektrický odpor vodiča

 

Animácia 

31032009299.jpg

 

  • Vyjadri závislosť elektrického prúdu a napätia v elektrickom obvode stručnou charakteristikou.
  • Vyslov, vysvetli a napíš matematické vyjadrenie Ohmovho zákona.
  • Charakterizuj fyzikálnu veličinu elektrický odpor, jej označenie, jednotku a výpočet.
  • Premena jednotiek elektrického odporu.

 

Poznámky

 Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča

Poznámky

 

 Rezistor s premenným odporom

Poznámky

 

Opakovanie k testu č. 2. Čo sme sa naučili? 

 

 • Vymenuj súčasti jednoduchého el. obvodu.

 • Vymenuj skupiny materialov podľa vodivosti el. prúdu.

 • Čo je to el. prúd ?

 • Vysvetli na príklade tepelný účinok el. prúdu vo vodiči.

 • Opíš princip činnosti prístrojovej poistky.

 • Čím meriame el. prúd?

 • Napíš vzorec pre výpočet el. prúdu, aj jeho fyzikálnu jednotku. Pomenuj jednotlivé fyzikálne veličiny.

 • Aké sily posobia na častice vo vodiči, čim su vyvolane ?

 • Charakterizuj, čo je to el. napatie.

 • Napíš vzorec pre výpočet el. napätia, aj jeho fyzikálnu jednotku.

 • Čím meriame napatie vo vodiči ?

 • Napíš ohmov zákon.

 • Napiš matematické vyjadrenie ohnovho zákona.

 • Vypočítaj el. odpor vodiča, ktorým prechádza el. prúd 10mA a na jeho koncových svorkách bolo namerané napätie 25V.

 • Od akých vlastností vodiča závisí jeho el. odpor. Vyjadri túto závislosť matematickým vzorcom.

 • Charakterizuj reostat a jeho funkciu v elektrickom obvode.

 • Na svorkách rezistora zapojeného v elektrickom obvode sme v istom okamihu namerali napätie 3,74 V pri prechádzajúcom prúde 170 mA. Vypočítaj odpor rezistora.

 • Na koncových svorkach rezistora s elektrickým odporom  460kΩ bolo namerané napätie 12 V. Vypočítaj elektrický prúd prechádzajúci rezistorom.

 Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou

Klikni na tento link a vyskúšaj si zapojenie v animácii. 

  

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

  • Nakresli schému jednoduchého nerozvetveného elektrického obvodu so zapojením dvoch rezistorov za sebou.
  • Uveď podmienky platné pre elektrický prúd a napätie v nerozvetvenom elektrickom obvode.
  • Uveď vzorec pre výpočet výsledného elektrického odporu rezistorov zapojených za sebou.

Poznámky

 

 

 

 

Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba

 

07042009328.jpg

 

 

 

07042009329.jpg

 

 

Poznámky

 

Elektrická práca, elektrický príkon

Poznámky

 

 

 

Magnetické pole okolo vodiča s elektrickým prúdom

Poznámky

 

 Opakovanie k testu č. 3. Čo sme sa naučili? 

1. Charakterizuj zapojenie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou (nerozvetvený elektrický obvod), nakresli schému obvodu obsahujúceho súčiastky: zdroj el. napätia 12V, spínač, žiarovka, rezistor, reostat, voltmeter, ampérmeter. Vyznač v obvode spotrebiče.

2. Charakterizuj veľkosť a smer elektrického prúdu v nerozvetvenom elektrickom obvode.

3. Charakterizuj elektrické napätie na spotrebičoch v nerozvetvenom obvode v súvislosti s elektrickým napätím na ich vonkajších svorkách.

4. Vypočítaj výsledný elektrický odpor rezistorov zapojených v obvode za sebou. Veľkosti odporov daných rezistorov: R1= 20 , R2= 35 , R3= 16 .

5. Na vonkajších svorkách dvoch rezistorov, zapojených v elektrickom obvode za sebou, bolo napätie 4,5 V. Rezistor R1 mal odpor 10a odpor rezistora R2 bol 40.

 1. Nakresli schému zapojenia.

 2. Vypočítaj prúd prechádzajúci rezistormi.

 3. Aké napätie by sme mohli odmerať na jednotlivých rezistoroch?

6. Charakterizuj zapojenie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba -paralelné zapojenie (rozvetvený elektrický obvod). Nakresli schému obvodu obsahujúceho súčiastky: zdroj el. napätia 15V, spínač, žiarovka, rezistor, voltmeter (zapojený pri ľubovoľnom spotrebiči), ampérmeter. Vyznač v obvode spotrebiče.

7. Charakterizuj veľkosť, smer a správanie sa elektrického prúdu v rozvetvenom elektrickom obvode.

8. Charakterizuj elektrické napätie na spotrebičoch v rozvetvenom obvode v súvislosti so vstupným elektrickým napätím na pripojenom zdroji.

9. V elektrickom obvode podľa schémy na obrázku, sú zapojené štyri rezistory s uvedenými hodnotami ich odporu.

 1. Vypočítaj celkový elektrický odpor rezistorov.

 2. Znázorni v obvode dohodnutý smer elektrického prúdu v nerozvetvenej časti a tiež vo vetvách.

 3. Vypočítaj veľkosť el. prúdu v nerozvetvenej časti obvodu.

 4. Aký prúd prechádza vetvou 1 a 2?

10. Rýchlovarná kanvica s príkonom 2 KW zohriala vodu do požadovanej teploty za 1,5 minúty. Akú veľkú prácu vykonal elektrický prúd.

11. Vyjadri veľkosť elektrického príkonu pomocou el. napätia a prúdu.

12. Charakterizuj fyzikálnu veličinu elektrické napätie prostredníctvom elektrickej práce.

13. Čím v domácnosti meriame veľkosť spotrebovanej el. energie v kilowatthodinách?

14. Vysvetli fyzikálny jav objavený H. Ch. Oerstedom.

15. Napíš pravidlo pomocou ktorého určíme magnetické póly cievky s prúdom.

16. Ak je to možné, akým spôsobom by si zmenil magnetické póly cievky?

17. Od čoho závisí veľkosť a intenzita magnetického poľa cievky?

18. Napíš spôsoby využitia elektromagnetu.

 
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách
 

Otázky k Testu č. 4 nie sú zverejnené.